De Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus, Great Reed Warbler) is met een broedpopulatie van circa 100 paar (stand 2019) een zeldzame broedvogel in Nederland. De aantallen zijn al jaren afnemend en taat op de Rode Lijst als Bedreigd genoteerd. Om het tij te keren zijn in Nederland Natura-2000-gebieden aangewezen.